چگونه در دوران کنکور مثبت اندیش باشیم؟

چگونه در دوران کنکور مثبت اندیش باشیم؟

چگونه در دوران کنکور مثبت اندیش باشیم؟دوستِ کنکوریِ من، دقت کن که ذهن تومیتونه روی همه چیز تاثیرمستقیم بذاره!پس مثبت باش.. طبیعیه همه در دوران کنکور دچار استرس میشن، اما توی کنکورEQ خیلی مهمتر از IQهست! توباید بتونی باانرژیِ مثبت استرس خودت رو کنترل کنی. میدونستی هرجمله ی منفی که به خودت میگی، باید۱۶ بار