لیست حذفیاتتو آماده کن😍👍

شکل یک تصویر

لیست حذفیاتتو آماده کن😍👍

🗓 دوستِ خوبم، همونطور که میدونی سرجلسه ی کنکور قرارنیست تماام تستهارو بزنی و حتی قرارنیست تمام مباحث رومطالعه کنی🤷‍♀🧏‍♂

🗓 توموظفی که اون مباحثی روکه میخونی مسلط بشی🙇‍♀فقط همین💁‍♀
خب حالا بامباحث حذفی خودم چکارکنم🤔؟؟؟

🗓 علاوه بر اینکه توی آزمونهای آزمایشیت توی اجرای تکنیک ضربدر و منها، کنار اون سوالهامنهابذارتاملکه ذهنت بشن😊✌️

🗓 و یک لیست هم تهیه کن و مباحث حذفی خودت رو توی اون لیست بنویس✍🗒این میشه لیست حذفیات مخصوص به تو😃👌

🗓 برای جمع بندی دروس میتونی ازاون لیست و فهرست کتابهات استفاده کنی و به کار خودت سرعت ببخشی☺️✌️

موفق باشی