طرح سد شکن

شکل یک تصویر

طرح سد شکن

1)آموزش نحوه صحیح مطالعه هر درس
 
2)آموزش شیوه صحیح تست زنی
 
3)آشنایی با شیوه های مهندسی معکوس، پیدا کردن گزینه صحیح و راه های علمی تست زنی
 
4)آموزش نحوه صحیح پاسخ دهی به سواالت تشریحی
 
5)ارائه برنامه مطالعاتی به صورت انفرادی (متناسب با توان و هدف دانش آموز)
 
 6)پیگیری و تماس 3 بار در هفته توسط پشتیبان اختصاصی (نظارت دقیق بر عملکرد و برنامه مطالعاتی)
 
7)برگزاری آزمون های تخصصی روزانه (از محتوای برنامه مطالعاتی هر روز)
 
8)برگزاری آزمون های جامع هفتگی و ماهانه (تستی)
 
9)برگزاری جلسات تحلیل آزمون های جامع با حضور پشتیبانان رتبه های برتر کنکور
 
10)برگزاری جلسات رفع اشکال با حضور اساتید منتخب
 
11)برگزاری جلسه عمومی مشاوره تحصیلی با جناب آقای دکتر رضایی (ماهانه)
 
12)بهره گیری از روانشناس تخصصی و تشکیل جلسات گروهی (ماهانه)
 
13)ارائه کارنامه عملکرد دانش آموز و تحلیل کارنامه (ماهانه)
 
14)تشکیل جلسه گزارش دهی به والدین محترم و تقدیم کارنامه عملکرد به صورت (ماهانه)
 
 15)برگزاری جلسات مشترک و عمومی انگیزشی (ماهانه)
 
16)برگزاری کارگاه مدیریت زمان در آزمون ها
 
17)برگزاری کارگاه تخصصی مشاوره شغلی ـ شخصیت شناسی
 
18)برگزاری جلسات coworking
 
*هر کدام از خدمات فوق در صورت نیاز به شخصی سازی ، قابل تغیر خواهد بود که در هزینه های اعالمی تفاوت خواهند داشت.