طرح بیست

شکل یک تصویر
طرح بیست( ویژه امتحانات تشریحی ـ نهایی)
1)آموزش نحوه صحیح مطالعه هر درس
 
2)آموزش نحوه صحیح پاسخ دهی به سوالات تشریحی
 
3)ارائه برنامه مطالعاتی عمومی
 
4)پیگیری و تماس 2 بار در هفته توسط پشتیبان اختصاصی (نظارت دقیق بر عملکرد و برنامه مطالعاتی)
 
5)برگزاری آزمون های تشریحی دو بار در هر هفته
 
6)برگزاری آزمون های جامع تشریحی با محوریت جمع بندی(پایان هرهفته)
 
7)برگزاری جلسات رفع اشکال با حضور اساتید منتخب (ماهانه)
 
8)برگزاری جلسه عمومی مشاوره تحصیلی با جناب آقای دکتر رضایی (ماهانه)
 
9)بهره گیری از روانشناس تخصصی و تشکیل جلسات گروهی (ماهانه)
 
10)ارائه کارنامه عملکرد دانش آموز و تحلیل کارنامه (ماهانه)
 
11)تشکیل جلسه گزارش دهی به والدین محترم و تقدیم کارنامه عملکرد به صورت (ماهانه)
 
12)برگزاری کارگاه تخصصی مشاوره شغلی ـ شخصیت شناسی
 
*دانش آموزان شرکت کننده در این طرح می توانند از خدمات آموزش “تستی” گروه آموزشی دکتر رضایی نیز بهره منده شوند. تنها کافی است در هنگام ثبت نام درخواست خود را اعلام نمایند.
*هر کدام از خدمات فوق در صورت نیاز به شخصی سازی ، قابل تغییر خواهد بود که در هزینه های اعلامی تفاوت خواهند داشت.