صداقت بى رحمانه با خود !

شکل یک تصویر

صداقت بى رحمانه با خود !

🔴 ما چقدر با خودمون صادقیم ؟

 🔴 به بقیه نه ! به خودمون چقدر دروغ میگیم ؟!

 👀 ما خودمون رو چه کسى به بقیه معرفى مى کنیم ؟

👀 آیا واقعا اون چیزى که براى دیگران به نمایش مى گذاریم هستیم ؟

👩‍🦰👱‍♂️ اگه داریم خودمون رو یک انسان با ادب و متین به اطرافیان نشون میدیم ، در درون هم همونقدر مودب هستیم ؟ یا نه ! روى لبمون یه لبخند ملیح داریم ولى تو دلمون به زمین و زمان فحش میدیم ؟! 😁😁

🕌 اگه خودمون رو یه آدم مذهبى و اهل نماز و روزه به بقیه نشون میدیم ، واقعا هستیم ؟ یا تو خلوت خونمون اهل هر کارى عشقمون بکشه ! هستیم ؟ 😜😁

👩🏻‍🎓🧑🏻‍🎓 اگه توى جامعه نقش یه آدم اندیشمند و متکلم و با عفت کلام رو به نمایش مى گذاریم ، بین دوستاى فابریک و ! خونواده هم همینیم ؟! یا ادبیاتمون در حد چاله میدونه ؟!!! 😁😜😅

😍 اگه همونى که نشون میدیم هستیم که زهى سعادت ! 😎😎

😁 ولى اگه نیستیم ، بیایم دیگه حالا خودمون باشیم 😊

🤥بر داریم این نقابا رو از رو صورتمون ،

🥴 اگه همونى که هستیمو دوست نداریم ، بیاین از ریشه درستش کنیم ، نقاب زدن فقط مارو دچار خود درگیرى میکنه ! 😕

❌ وقتى تو نقشیم ، از خود حقیقیمون دوریم ، و این دورى ، کل زمین و زمان و انرژى هاى کائنات رو از ما دور میکنه ، اون وقته که درهاى همزمانى و خیر و برکتِ زندگى ، روى ما بسته میشه ،

⚫️ چون ما اونى نیستیم که هستیم ! داریم آدرس اشتباهى به دنیا میدیم