شجاعت میراث انسانى ماست

شکل یک تصویر

شجاعت میراث انسانى ماست

🔴شجاعت ، موهبتى مقدس در درون

ماست ، که به خاطر تجربیات و آموزش هاى غلط ، از آن دور افتادیم

🔴وقتى اراده کنیم تا دوباره پیوند خودمون رو با اون برقرار کنیم ، در تملک ما خواهد بود  😊

🔴وقتى به شجاعت درون خودمون پى مى بریم ، به نیرویى هیجان انگیز تبدیل میشه ، قدرت وجودى ما رو بهمون بر میگردونه ، به سمت اصالت اصلى و الهیمون هدایتمون میکنه و کل زندگى ما رو تغییر میده

🔴بزرگ ترین دستاورد شجاعت اینکه ، به ما اجازه میده خودمون باشیم

بدون نیاز به هیچ نقاب و نقش دروغینى

با تمام ویژگى هایى که داریم

بدون شرمندگى ، بدون ترس ، بدون عذرخواهى …

🔴ما باید شجاعت بى قید و شرط یک جنگجو رو داشته باشیم تا باور کنیم که :

🔺حقیقت موجود ما مهمه

🔺دیدگاه شخص ما  نسبت به دنیا مهمه

🔺استعدادهاى درونى ما هر چه هست مهمه

🔺و حضور تک تک ما روى این کره خاکى مهم ، ارزشمند و مورد نیاز جهانه

🔴این حقى نیست که باید بدست بیاریم

بلکه:

🌿🔴حق مادر زادى ماست …  🌿🔴