زندانى شدن در آینده اى شبیه گذشته !

شکل یک تصویر

زندانى شدن در آینده اى شبیه گذشته !

🔴ما هر بار که داریم با احساس تأسف ، حسرت ، پشیمانى …

توى گذشته خودمون چرخ مى زنیم و با خاطراتمون کلنجار میریم

دقیقا داشتن همین احساسات رو براى روزها و سالهاى آیندمون ،  رقم مى زنیم !

🔴🌿فقط در یک زمان هست که ما مى تونیم آینده اى متفاوت از گذشتمون به وجود بیاریم ، اون هم

لحظه ى جادویى و پربرکت ” حال ” هست .

🔴🌿فکر و ذهن و احساسات ما در هر لحظه داره میزان و شکلى از انرژى رو تولید و به دنیاى بیرون ، منعکس

میکنه ، این انرژى تنها راه پیوند ما با جهان هستیه ، تا بتونیم روى دنیاى بیرونى و اتفاقاتى که در زندگى ما رخ میده تأثیر بگذاریم .

🔴قبلا گفتیم که مغز ، تشخیص نمیده که ما در حال فکر کردن به چیزى هستیم یا واقعا داریم چیزى رو مى بینیم و مى شنویم و حس مى کنیم !

وقتى مدام به اتفاقات گذشته فکر مى کنیم ، براى مغز مثل اینکه ، بارها و بارها  ، این اتفاق براى ما میفته و تکرار میشه !

و بلافاصله مسیرهاى عصبى که مربوط به اون اتفاقه ، در مغز روشن میشه ، دستور ترشح هورمون مربوط به اون اتفاق داده میشه و هورمون ها احساس مربوط به اون اتفاق رو به وجود میارن :

ترس ، اندوه ، غم ، پشیمانى ، احساس گناه ، حسرت ، خشم ….

🔴خب ! در این زمان ، ما از نظر مغزى ، ذهنى و احساسى ، داریم توى گذشته زندگى مى کنیم و انرژى مغزى و احساسى ما با رخدادهاى گذشتمون منطبق میشه !

 و چون این انرژى تنها راه اتصال ما با دنیاى بیرونى براى تأثیر گذاشتن روى نوع اتفاقاتى هست که توى زندگى براى ما رخ میده

در نتیجه دنیاى بیرونى ، بارها و بارها ، شبیه همون اتفاقات گذشته رو به ما تقدیم مى کنه !!! …

🔴این دلیل عصب شناسى مغزى ، کاملا با روانشناسى تحلیلى موافق و همراهه،

تغییر ندادن اونچه که در ذهن و باور ما ثبت شده

یعنى ، همیشه آینده ى ما شبیه گذشتمون اتفاق میفته !…